Algemene Voorwaarden

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar platform en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft schouders.nl huisregels opgesteld, waaraan iedere gebruiker zich dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot alle functionaliteiten van het platform wanneer je akkoord bent gegaan met de huisregels.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

 

Huisregels

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1.  De beheerder

Het discussieplatform en schouders.nl worden beheerd door Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders: de beheerder. Mochten bezoekers zich naar het oordeel van de beheerder misdragen dan heeft de beheerder het recht om bezoekers het recht tot posten te ontnemen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2. Registratie

Om je te registreren op schouders.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van schouders.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het platformbeheer. Dit kan per e-mail naar info@schouders.nl.

3. Plichten gebruikers

De gebruiker zal bij het plaatsen van berichten de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

4. Wat is niet toegestaan op schouders.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, beperking, geaardheid of levensovertuiging en/of bedreigend en/of anderszins in strijd is met de wet, dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust
Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op schouders.nl. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen
Spam is op geen enkele manier toegestaan op schouders.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen
Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepjes zonder medeweten van de beheerder
Gebruikers kunnen in hun profiel aangeven of zij voor gericht onderzoek benaderd mogen worden. Deze onderzoeken zullen altijd vanuit de beheerder begeleid worden. Het is niet toegestaan om gebruikers rechtstreeks en zonder medeweten van de beheerder te benaderen voor onderzoek of hiervoor zoekvragen binnen het discussieplatform uit te zetten. Vragen over gericht onderzoek en de bereikbaarheid van gebruikers kunnen via info@schouders.nl aan de beheerder worden gesteld.

g. Verwijderen topics i.v.m. privacy gevoeligheid
Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie-opener verwijderd. Schouders.nl conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

h. Verwijderen van OpeningsPosts (OP)
Bij herhaaldelijk verwijderen van OP zonder duidelijke reden met betrekking tot de privacy ontvangt de betreffende TopicOpener een waarschuwing. Mocht de gebruiker deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er, conform regels van het bansysteem, stappen worden ondernomen.

i. Offtopic gaan binnen topics
Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het discussieplatform. Offtopic-posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald.

j. Reclame eigen bedrijf, webshops en commerciële producten
Het platform mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van een zelfde soort artikel(en)/diensten dan houdt schouders.nl zich het recht voor dit als spam te zien. Binnen het thema Vraag&Aanbod mogen producten en diensten worden uitgewisseld mits ze specifiek gericht zijn op de doelgroep van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.

k. Op de man spelen/provocatie richting mede-gebruikers
Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting mede-gebruikers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

l. Bedreiging medewerkers en mede-gebruikers.
Schouders.nl vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen medewerkers en mede-gebruikers onacceptabel.

Als bedreiging zal worden gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het platform en via email, telefoon en/of enig ander kanaal.
 • Fysieke bedreiging.
 • Provocerend/ intimiderend gedrag.
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een “bedreiging” zal de beheerder op het forum direct, volgens regel nr. 5 van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permaban ontvangen, waarover niet met de beheerder kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden. Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf.  
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een huisregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:
  • eerste overtreding: waarschuwing
  • tweede overtreding: 24 uurs-ban
  • derde overtreding: 48 uurs-ban
  • vierde overtreding: een weekban
  • vijfde overtreding: een maandban
  • permaban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de “abuse afdeling” van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het platform dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
 

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder, die zal indien nodig actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via info@schouders.nl.

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van het platform schouders.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer/gebruiker. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website schouders.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het platform schouders.nl, is het mogelijk dat de informatie die op schouders.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij waarderen het wanneer onvolkomenheden aan ons worden gemeld via info@schouders.nl.
 3. De content op het platform is voor een deel afkomstig van de gebruikers van Schouders.nl. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Schouders.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. Schouders.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Schouders.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de stichting, de redactie, de webmaster of de internetprovider.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Schouders.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Schouders.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Schouders.nl verkregen is.

Copyright

Schouders.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een gebruiker van Schouders.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Schouders.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website Schouders.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Schouders.nl, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Schouders.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Schouders.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Schouders.nl terzake van vorderingen van derden.
 4. Schouders.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Schouders.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Schouders.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Schouders.nl en het logo van Schouders.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van het platform Schouders.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Schouders.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouders.nl is het onder meer niet toegestaan de website Schouders.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie Schouders.nl

De beheerder van Schouders.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Schouders.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De beheerder is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Schouders.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De beheerder van Schouders.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met Schouders.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam