Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van het platform schouders.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer/gebruiker. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website schouders.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het platform schouders.nl, is het mogelijk dat de informatie die op schouders.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij waarderen het wanneer onvolkomenheden aan ons worden gemeld via info@schouders.nl.
 3. De content op het platform is voor een deel afkomstig van de gebruikers van Schouders.nl. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Schouders.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. Schouders.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Schouders.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de stichting, de redactie, de webmaster of de internetprovider.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Schouders.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Schouders.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Schouders.nl verkregen is.

Copyright

Schouders.nl behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een gebruiker van Schouders.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Schouders.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website Schouders.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Schouders.nl, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Schouders.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Schouders.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Schouders.nl terzake van vorderingen van derden.
 4. Schouders.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Schouders.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Schouders.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Schouders.nl en het logo van Schouders.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van het platform Schouders.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Schouders.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouders.nl is het onder meer niet toegestaan de website Schouders.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie Schouders.nl

De beheerder van Schouders.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Schouders.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De beheerder is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Schouders.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Schouders.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De beheerder van Schouders.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met Schouders.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.