Opvang, school en werk

Vragen en antwoorden

Het bezoeken van een regulier kinderdagverblijf door mijn kind

Het bezoeken van een regulier kinderdagverblijf is niet voor elk kind met een beperking mogelijk. In sommige gevallen is het met bepaalde hulp wel mogelijk. Hieronder een aantal ideeën en opties daarvoor:

 • Een maatschappelijk werker kan je helpen bij de regels die in jouw gemeente gelden voor extra begeleiding.
 • Er is ambulante zorg mogelijk vanuit de gemeente. Hierbij komt er iemand vanuit een zorgaanbieder op het kinderdagverblijf om je kind en de leidsters te ondersteunen.
 • Sommige gemeentes hebben de mogelijkheid om een extra leidster voor op de groep te betalen voor een paar uur per dag. Dit kan de andere leidsters ontlasten en er is wat extra aandacht voor jouw kind. Vraag naar de mogelijkheden (kijk op de website) bij je eigen gemeente.
 • De verschillende therapeuten kunnen ook op het kinderdagverblijf komen om bijvoorbeeld de leidsters te leren omgaan met je kind. Of om te helpen bij hulpmiddelen die nodig zijn op de groep.
 • De revalidatiearts kan ook altijd meedenken in de mogelijkheden.

Iets om over na te denken is de manier waarop kinderdagverblijven zijn ingedeeld. Sommige hebben horizontale groepen waarbij leeftijdgenoten bij elkaar zitten. Anderen hebben verticale groepen waarbij alle leeftijden bij elkaar zijn. Afhankelijk van je kind kan de ene indeling een voordeel hebben ten opzichte van de andere indeling.

Als het voor jouw kind toch niet mogelijk is om naar een regulier kinderdagverblijf te gaan, of je hebt het zelf liever niet, dan zijn er ook nog andere opties. Kijk daarvoor hier.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Gespecialiseerde dagopvang voor mijn kind

Qua gespecialiseerde dagopvang zijn er meerdere opties.

 • Kinderdagcentrum - voor kinderen met een meervoudige beperking
 • Medisch kinderdagverblijf - voor kinderen die medische zorg nodig hebben
 • Therapeutische peutergroep. De meeste revalidatiecentra hebben een therapeutische peutergroep. Voor een groep bij jou in de buurt kun je zoeken op 'therapeutische peutergroep' + je woonplaats
 • Combinatie tussen gewone opvang en een therapeutisch deel, waarbij er therapeuten naar de opvang komen om te behandelen.

Een revalidatiearts kan samen met jou kijken welke plek het beste is voor jouw kind. Maatschappelijk werk of iemand van de opvang zelf kan je helpen bij het aanvragen van een indicatie voor gespecialiseerde opvang.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Het vinden van een geschikte school voor mijn kind (wat betreft reistijd, aanpassingen, interne en ambulante begeleiding, steunende houding van leerkrachten/directie)

Over een geschikte school kan een revalidatiearts goed meedenken. Deze kent je kind en kent ook de mogelijkheden qua scholen in de omgeving. Ook kan de revalidatiearts het team om je kind heen vragen om mee te denken in de mogelijkheden die er zijn.

Rond de leeftijd van 2,5-3 jaar kan er een niveau-bepaling gedaan worden door het revalidatieteam. Er wordt dan gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind. En daaraan gekoppeld kan er een advies worden gegeven over de beste school voor je kind.

In het kader van Passend Onderwijs wil men dat zoveel mogelijk kinderen een plek vinden in het regulier onderwijs. Het kan daarom goed zijn om zelf in je eigen buurt te gaan kijken op verschillende scholen en daarbij het gesprek aan te gaan over de beperking(en) van je kind. Tegelijkertijd kun je ook op speciale scholen gaan kijken. Je krijgt dan een beeld van de scholen en kan dan misschien makkelijker inschatten waar jouw kind het beste op zijn plek is.

Het is erg belangrijk dat een (reguliere) school positief staat ten opzichte van de aanmelding van je kind op de school. Ook is het belangrijk dat de school goed inziet wat de beperking van je kind inhoudt en wat ze kunnen verwachten.

Met de (reguliere) school kun je ook bespreken welke hulp je kind nodig heeft. Daarbij kun je bespreken wie waar de verantwoordelijkheid voor kan nemen. Door dit samen goed te bespreken creëer je een stevige basis met elkaar van waaruit je samen verder kan.

Samen met een ergotherapeut zou je kunnen inventariseren of de school qua toegankelijkheid en meubilair geschikt is voor je kind, of dat er extra aanpassingen nodig zijn.


Een maatschappelijk werker kan je helpen bij alle regelingen rondom scholen.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Toelating tot het reguliere onderwijs

Wanneer je kiest voor het regulier onderwijs dan meld je je kind aan bij het samenwerkingsverband van de school. Via de school zelf of via internet kun je daarvoor een aanmeldingsformulier krijgen.

De school gaat vervolgens onderzoeken of en hoe ze de juiste zorg aan je kind kunnen leveren. De school heeft zorgplicht. Dit betekent dat ze verplicht zijn ervoor te zorgen dat je kind naar school kan. Eerst moeten ze kijken hoe dit binnen de eigen school kan. En anders of het op een andere school binnen het samenwerkingsverband kan.

Een revalidatieteam kan je ook hierbij helpen. Leg je wens neer bij de revalidatiearts. Deze kan zorgen dat de juiste mensen erbij betrokken worden. Bijvoorbeeld als er een orthopedagogisch onderzoek nodig is. Of extra ergotherapie. Of bijvoorbeeld maatschappelijk werk voor het regelwerk.

Gastplaatsing

Naast een volledige plaatsing op het reguliere onderwijs is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Wanneer je dit wilt, dan meld je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan het revalidatieteam je ondersteunen.

Handige websites zijn:

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Toelating tot het speciale onderwijs

Het uitgangspunt voor onderwijs is: Regulier als het kan, speciaal als het moet.

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een beperking. De scholen zijn onderverdeeld in vier verschillende clusters. Hier kun je vinden welke clusters dat zijn en voor welke kinderen elk cluster is.

Binnen het speciaal onderwijs wordt vaak ook revalidatietherapie aangeboden op school.

Wanneer je je kind op het speciaal onderwijs wilt hebben of wanneer het door omstandigheden moet, dan meld je je kind aan bij de betreffende school. De school onderzoekt vervolgens of je kind geschikt is voor de school. Ze vragen bijvoorbeeld informatie zoals een niveau-bepaling op bij het revalidatieteam waar je kind in behandeling is. Vervolgens vraagt de school bij hun samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Als die er is, dan kan je kind naar het speciaal onderwijs.

Een maatschappelijk werker kan je hier eventueel bij helpen.

Gastplaatsing

Naast een volledige plaatsing op het regulier onderwijs is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Wanneer je dit wilt, dan meldt je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan het revalidatieteam je ondersteunen.

Handige websites zijn:

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Het bezoeken van een reguliere peuterschool, basisschool of middelbare school door mijn kind

Bij het plaatsen van een kind op een reguliere peuterschool, basisschool of middelbare school (vanaf nu reguliere school) zijn er veel dingen waar je aan moet denken: Aan welke voorwaarden moet de school voldoen? Welke hulpmiddelen zijn er nodig? Is er extra ondersteuning nodig? Is de school voldoende toegankelijk?

Het is goed om dit voordat je kind geplaatst wordt te bespreken met de reguliere school. Op een school zul je dit vaak bespreken met de zorgcoordinator. De zorgcoordinator is de spin in het web op een school wat betreft zorg.
Hieronder een aantal tips:

 • Begin op tijd met zoeken naar een school, en praat met andere ouders over hun ervaringen. 
 • Een maatschappelijk werker kan je helpen bij de regels die in jouw gemeente gelden voor extra begeleiding. 
 • Er is ambulante zorg mogelijk vanuit de gemeente. Hierbij komt er iemand vanuit een zorgaanbieder op de reguliere school om je kind en de leerkrachten te ondersteunen. 
 • Sommige gemeentes hebben geld om een extra begeleider te betalen voor op school. Vraag hiernaar bij de gemeente
 • De verschillende therapeuten kunnen ook op de reguliere school komen om de docenten te leren omgaan met je kind. Of om te helpen bij hulpmiddelen die nodig zijn op de groep.
 • De revalidatiearts kan ook altijd meedenken in de mogelijkheden.

Een handige algemene website is Steunpunt Passend Onderwijs. Wanneer je specifiek op zoek bent naar een peuterschool/peuterspeelzaal kun je ook bij 'Het bezoeken van een regulier kinderdagverblijf door mijn kind?' kijken.

Gastplaatsing

Naast een volledige plaatsing op een regulier school is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Wanneer je dit wilt, dan meld je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan het revalidatieteam je ondersteunen.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Mogelijkheden voor extra ondersteuning bij schoolwerk op school of thuis (bijvoorbeeld door een interne begeleider (IB?er) of huiswerkbegeleiding)

Als er extra ondersteuning nodig is, dan kun je dit het beste eerst met de docent bespreken. Die kan samen met jou en je kind bekijken wat er nodig is. En dan kan er samen bepaald worden wie daarvoor ingeschakeld kan worden. Dit is afhankelijk van het soort begeleiding dat nodig is. Gaat het om inhoudelijke begeleiding? Of is plannen en overzicht over het huiswerk bewaren een probleem? Een revalidatiearts kan hierin ook meedenken.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Het schoolhandelingsplan van mijn kind

Elke school stelt regelmatig een handelingsplan op voor je kind. In dit plan wordt gekeken welke doelen er opgesteld worden voor je kind voor de komende periode. Vragen die daarbij gesteld worden, zijn: Wat is het kernprobleem voor de komende periode? en Wat is de hoofddoelstelling?

Dit plan wordt besproken in een overleg waarbij alle betrokkenen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, arts en therapeuten) aanwezig zijn. Soms is je kind hierbij ook welkom.

Daarnaast is de school verplicht om een ontwikkelingsperspectief te maken. Hierin wordt omschreven waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waar gedacht wordt dat de ontwikkeling naartoe gaat in de komende jaren. Elk jaar wordt bekeken of dit perspectief nog klopt.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

De schoolprestaties van mijn kind

Het eerste aanspreekpunt over schoolprestaties is de docent van je kind. Deze heeft het beste zicht op het kunnen van je kind, ook in vergelijking met andere kinderen. In het algemeen krijgt een kind twee keer per jaar een rapport waarop de voortgang te zien is.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Het bezoeken van reguliere buitenschoolse opvang (BSO) door mijn kind

Als eerste kun je de wens je kind naar een reguliere BSO te laten gaan het beste met de BSO zelf bespreken. In een gesprek kun je uitleggen welke beperkingen je kind heeft en welke mogelijkheden. Samen kun je dan kijken of ze je kind kunnen opvangen.

Maatschappelijk werk kan je ondersteunen in regelwerk. Een maatschappelijk werker weet ook of je gemeente eventueel nog extra hulp beschikbaar heeft voor opvang op een reguliere BSO. Voor informatie over vervoer naar de opvang kun je hier kijken.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Mogelijkheden voor gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO)

Vaak bieden speciale scholen ook buitenschoolse opvang aan. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de school waar je kind naartoe gaat. Zij weten wie de aanbieder van de opvang is voor hun school.

Ook kan een maatschappelijk werker je hierbij helpen. Voor informatie over vervoer naar de opvang kan je hier kijken.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog Revalidatiearts

Mogelijke beroepen

Mogelijke beroepen is een heel breed begrip. Het hangt erg af van de mogelijkheden en wensen van je kind. Er zijn plekken voor opvang tot aan een volledige baan en alles er tussenin.

Het is vooral belangrijk te kijken naar wat je kind leuk vindt.

Een maatschappelijk werker of uitstroomcoordinator/decaan van de school kan met jou en je kind meedenken. Deze hebben het beste zicht op plekken in de buurt voor vervolgopleidingen en werk- of dagbestedingsplekken.

Ook kan de gemeente hierin ondersteunen. De gemeente kan je kind aanmelden bij een wijkteam/buurtteam die met je mee kunnen denken.

Op de website van Kenniscentrum CrossOver kun je meer informatie vinden over werken met een beperking. Werk & Handicap, is ook een handige website over stages en werken met een handicap.

Wanneer je kind een fysieke beperking heeft, zijn beroepen waarbij je meer met je hoofd moet werken vaak meer haalbaar. Denk hierbij aan administratief werk of ICT. Een tip: kijk vooral naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen, vaak kan er wel een oplossing gevonden worden voor dingen die een probleem lijken.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog Revalidatiearts

Geschikte opleidingen (wat betreft reistijd, aanpassingen, interne begeleiding, steunende houding van leerkrachten/directie)

Geschikte opleidingen is een heel breed begrip. Het hangt erg af van de mogelijkheden van je kind. Daarbij is het vooral belangrijk te kijken naar wat je kind leuk vindt.

Een maatschappelijk werker of uitstroomcoordinator/decaan van de school kan met jou en je kind meedenken. Je kunt zelf denken aan de toegankelijkheid van een opleiding. Het gebouw maar ook het lesmateriaal.

Een tip: kijk vooral naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen, vaak kan er wel een oplossing gevonden worden voor dingen die een probleem lijken.

Handige websites:

 • Werk & Handicap
 • DUO - de uitvoeringsorganisatie van de overheid van onderwijs in Nederland
Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Stageplaatsen en mogelijke toekomstige werkgevers

Het vinden van een stageplek of werkplek terwijl je een handicap hebt, kan soms lastig zijn. Het kan helpen om in je eigen omgeving contacten te hebben. Via familie of bekenden is het soms makkelijker om een stageplaats of werk te krijgen. Ook hebben de meeste scholen een lijst met adressen waar men open staat voor stages. Eventueel kan ook de eigen gemeente (afdeling WMO of het wijkteam) hierin adviseren.

Bij het UWV kun je een Beoordeling Arbeidsvermogen aanvragen. Hiermee kun je in het doelgroepenregister komen waarmee je in aanmerking kan komen voor een garantiebaan en de Wajongregeling.

Handige websites:

 • Werk & Handicap is een website met informatie over het zoeken en vinden van stages en werk.

 • CrossOver is een website met een lijst met heel veel aandoeningen en beperkingen waarbij is omschreven welke invloed dat kan hebben op stages en werk.
 • OnbeperktAanDeSlag zorgt ervoor dat werkzoekenden met een beperking en werkgevers elkaar kunnen vinden.
 • KennispleinGehandicaptensector geeft informatie over dagbesteding.
Maatschappelijk werker Orthopedagoog

De leerkracht(en)/begeleider(s) van mijn kind vaker spreken

Wanneer je de leerkracht(en)/begeleider(s) van je kind vaker wilt speken dan mag je dit altijd aan hen aangeven. Samen met de docent kun je overleggen hoe jullie dit het beste vorm kunnen geven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wekelijks bellen, vaker een e-mail sturen naar elkaar of bijvoorbeeld het bijhouden van een communicatieschriftje.

Wanneer het ondanks het bovenstaande niet lukt, dan is het goed om nogmaals je wensen aan te geven. Wanneer het echt een probleem wordt, kun je hier kijken voor meer tips.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Omgaan met problemen op school (bijvoorbeeld rond uitvoeren schoolhandelingsplan, communiceren met mensen op school, kwaliteit van het onderwijs, besteding van gelden)

Als er problemen op school zijn, is het belangrijk dat je zo laag mogelijk insteekt. Dit betekent dat als er een probleem met jouw kind in de klas is, de docent het eerste aanspreekpunt is.

Als je er samen niet uitkomt of als het een groter probleem is, dan is de teamleider de volgende die je aan kunt spreken. Daarna is de medezeggenschapsraad (MR) of de directie het volgende aanspreekpunt.

Dit is op alle scholen ongeveer hetzelfde. Op sommige scholen zijn er ook nog contactouders. Dat zijn ouders die ook een kind op dezelfde school hebben waarmee je kunt praten. Eventueel kan een maatschappelijk werker je helpen wanneer je het moeilijk vindt iemand aan te spreken over een probleem.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Geschikte dagbesteding na de schoolloopbaan

Het zoeken naar een geschikte dagbesteding na de schoolloopbaan kan vanuit de school begeleid worden. Zij kunnen met jullie meekijken naar jullie wensen. Hierbij hoef je niet alleen te denken aan een dagbesteding maar je kunt gelijk ook denken aan een woonvoorziening. Blijft je kind thuis wonen of gaat het ergens anders wonen? Dit kun je meenemen in je overwegingen bij het kiezen van een dagbesteding.

Bij het UWV kan je een Beoordeling Arbeidsvermogen aanvragen. Hiermee kun je in het doelgroepenregister komen waarmee je in aanmerking kan komen de Wajongregeling.

Bij Regelhulp kan je informatie vinden over de verschillende vormen van dagbesteding en over hoe deze vergoed wordt.

Voor een dagbestedingsplek bij jou in de buurt kan je zoeken in een zoekmachine met de woorden 'dagbesteding' en je woonplaats.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

1 reactie

Nicole Geplaatst op 16 mei 2019 16:02:41
Mijn dochter zit op het HBO, komt daar ook met informatie over op de site?

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.