Wet- en regelgevingen en vergoedingen

Onderwerpen

MEE/Integrale vroeghulp

Sommige gemeentes hebben een contract met MEE. Dit is een organisatie die je met alles wat met een beperking of aandoening te maken heeft, kan helpen. Als je ergens hulp bij nodig hebt of je weet niet precies waar je moet zijn voor je vraag, kun je eigenlijk altijd bij MEE terecht. Zij helpen je of verwijzen je door naar de juiste instantie.

Zorg in Natura (ZIN)

Bij Zorg In Natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of je zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie eromheen. Je maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. Je hebt zelf minder invloed op wie de zorgverlener wordt. ZIN vraag je aan bij je gemeente of bij het CIZ.

Als je geen ZIN wilt (of het past niet bij wat jij nodig hebt), kun je kiezen voor PGB.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een PGB zoek je zelf je zorgverlener. Je sluit zelf een contract met ze af, betaalt deze persoon (personen) via de Sociale VerzekeringsBank (SVB) en houdt de administratie daarvan bij. Dit kan allemaal digitaal gedaan worden.

Het beste kun je alle uitgebreide informatie over het PGB hier lezen. De regels veranderen nog al eens en op regelhulp vind je altijd de laatste informatie.

Kies je voor PGB? Dan word je eigenlijk een werkgever en moet je veel zelf regelen. PGB biedt flexibiliteit, maar is minder geschikt als je opziet tegen administratie en de onzekerheid of je je personele bezetting rondkrijgt.

Je kunt ZIN en PGB ook combineren

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wanneer je kind blijvend intensieve, langdurige zorg nodig door een beperking, ziekte of aandoening kun je een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) aanvragen.
Het is niet gemakkelijk om de regels en voorwaarden rondom deze wet te begrijpen. Zoek iemand (via facebookgroepen, of misschien via de opvang van je kind) die al gebruik maakt van deze wet. Vraag hem of haar hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben. 

Het beste kun je alle uitgebreide informatie over de WLZ hier lezen. De regels veranderen nog al eens en op regelhulp vind je altijd de laatste informatie.

Zorgverzekerings(wet)

Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan er verpleging en/of verzorging worden gegeven aan je kind.

Vanuit de zorgverzekering worden er ook hulpmiddelen vergoed. Het gaat dan om hulpmiddelen die niet aan je huis vastzitten of met vervoer te maken hebben. De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden. Wanneer een hulpmiddel door de zorgverzekering vergoed wordt, krijg je bijna altijd te maken met een tussenpartij (bijv. Welzorg, Jens Beenhakker, Medipoint, Meyra).

Uitgebreide informatie die steeds wordt aangepast aan eventuele veranderingen vind je bij regelhulp

Gemeente (Jeugdwet en WMO)

Wanneer we over de gemeente spreken, bedoelen we de gemeente waarin je woont.

Veel zorg voor je kind kan door je gemeente geregeld worden. Via de website van de gemeente waar je woont, kun je contact zoeken wanneer je vragen hebt. Vaak loopt dit via het buurtteam. Maar ook een huisarts kan rechtstreeks verwijzen en dan is de omweg via het buurtteam niet nodig.

Belangrijk om te beseffen is dat de gemeente verplicht is om je hulp te geven. Dat is de essentie van de Jeugdwet. De gemeente zegt snel nee op vragen om hulp, maar weet dat je daar niet meteen genoegen mee hoeft te nemen. Maak gebruik van de rechten die je hebt. Het komt vaak neer op volhardendheid en heel veel geduld. Een onafhankelijke clientondersteuner - die verplicht aanwezig is in elke gemeente - kan je hierbij helpen. Je kunt ook terecht bij Per Saldo, Het Juiste Loket, lokale steunpunten mantelzorg en lokale steunpunten GGZ.


Soms kan Stichting MEE je helpen, maar zij zitten niet overal.

Binnen de gemeente zijn twee belangrijke wetten die voor jullie van toepassing kunnen zijn: de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Binnen deze wetten geeft de gemeente zorg aan jouw kind. Dat kan zijn in de vorm van thuiszorg of bijvoorbeeld in de vorm van een hulpmiddel (zoals een rolstoel). Ook de GGZ en begeleiding voor kinderen met bijvoorbeeld autisme loopt via de jeugdwet.

Op Alleszelf kun je de contactgegevens vinden van de WMO-loketten van alle Nederlandse gemeentes.

Zorg
Veel gemeenten hebben een wijkteam van waaruit de zorg wordt geregeld. Hier vind je meer informatie over het aanvragen van hulp bij de gemeente. De gemeente onderzoekt jouw situatie en geeft dan een indicatie af voor de hoeveelheid zorg die zij denken dat je kind nodig heeft. Vaak heeft de gemeente iemand die je kan helpen bij de aanvraag van Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget

Hulpmiddelen
Qua hulpmiddelen is de gemeente verantwoordelijk voor hulpmiddelen die vast zitten aan je woning (bijvoorbeeld een automatische deuropener) en voor hulpmiddelen die nodig zijn voor vervoer (zoals een rolstoel, een fiets of een autostoel). De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden.

Wanneer een hulpmiddel door de gemeente vergoed wordt, krijg je bijna altijd te maken met een tussenpartij (bijv. Welzorg, Jens Beenhakker, Medipoint, Meyra). Op de website van de gemeente kun je vaak vinden met welke tussenpartij/leverancier ze een contract hebben.

Tips voor het schrijven van een aanvraag voor een hulpmiddel, vind je hier.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Een WMO-consulent (ook wel indicatiesteller WMO) is iemand die namens een gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele WMO-voorzieningen.

Het is niet gemakkelijk om in aanmerking te komen voor deze wet. Zorgwijzer heeft een stappenplan gemaakt en heel duidelijk uitgelegd hoe het hele proces werkt. 

Jeugdwet

Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland. Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet.

In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een iets andere wijze. Toegang geschiedt via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een school, huisarts en jeugdarts kunnen eventueel ook doorverwijzen naar de juiste instanties. Informeer bij jouw gemeente hoe jeugdhulp wordt geregeld.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt in Nederland de 'volksverzekeringen'. Zij kunnen onder andere dubbele kinderbijslag geven wanneer je kind een beperking heeft.

Als je een PGB hebt, loopt de administratie en uitbetaling van zorgverleners via het SVB.

Belastingdienst

De Belastingdienst is in Nederland de instantie die het betalen van belastingen en het uitkeren van toeslagen regelt.

Meestal doe je elk jaar belastingaangifte. Hierin geef je aan hoeveel inkomen je hebt gehad maar ook wat voor uitgaven je hebt gedaan voor bepaalde dingen. Hiermee wordt berekend hoeveel belasting je moet betalen. Door specifieke uitgaven te melden kan het zijn dat je minder belasting hoeft te betalen.

Wanneer je een kind met een beperking hebt, mag je bepaalde uitgaven als aftrekpost opgeven aan de Belastingdienst.

Op Meerkosten kun je vinden welke uitgaven je als aftrekpost mag opgeven aan de Belastingdienst.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV is in Nederland de instantie die veel doet met werk en uitkeringen. Dit is heel breed. Het gaat van een WAJONG tot het geven van hulpmiddelen voor op (een reguliere) school of op werk. 

De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft in een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden.

Fondsen en Stichtingen

In Nederland zijn er veel fondsen en stichtingen die je kunnen helpen bij het betalen van zaken die je nodig hebt in verband met de beperking of aandoening van je kind. MEE kan je eventueel helpen bij het aanvragen van fondsen.

Let erop dat de meeste fondsen alleen geld uitkeren voor aankopen die nog niet zijn gedaan. Het aanvragen van fondsen kan veel tijd in beslag nemen dus houd hier rekening mee. Een aantal zaken waarvoor er fondsen beschikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld vakantie, een aangepast vervoersmiddel of studeren.

Ook zijn er fondsen en stichtingen die niet persoonlijk iemand helpen maar wel projecten financieren voor gehandicapten zoals Fonds Gehandicaptensport of NSGK.

Zelf een stichting oprichten voor je kind kan ook. Wanneer je bijvoorbeeld geld wilt inzamelen voor een aangepaste auto of voor speciale behandelingen in het buitenland. Vraag hierover vooral rond bij mensen in een soortgelijke situatie, bijvoorbeeld via een patiëntenvereniging. Mensen die al eerder een Stichting hebben opgericht kunnen je vaak de beste tips geven. 

Toeslagen

In Nederland is er een aantal toeslagen waar je aanspraak op kunt maken. Sommigen zijn afhankelijk van je inkomen. Wanneer je hulp nodig hebt bij het doen van belastingaangifte dan kun je een belastingadviseur inschakelen.

Hier vind je een lijst met verschillende toeslagen (waarvan wij denken dat ze handig voor je kunnen zijn. Je kunt zelf op de website van de Belastingdienst zoeken naar andere toeslagen). Via de link naar een bepaalde toeslag kun je ook vinden hoe je ze aan kan vragen en wat de regels zijn om een bepaalde toeslag te kunnen krijgen.

Vergoedingen

In Nederland zijn er verschillende instanties die vergoedingen geven wanneer je een kind met een beperking hebt. Hieronder een lijst met een aantal van deze vergoedingen.

  • Luiervergoeding - kun je krijgen via de zorgverzekering. De regels verschillen per zorgverzekering maar vanaf een jaar of 3-5 wanneer je kind nog niet zindelijk is vanwege de handicap kun je mogelijk een vergoeding krijgen voor de luiers/incontinentiemateriaal.
  • OV-begeleiderskaart - wanneer een kind boven de 12 jaar niet zelfstandig met het OV kan reizen, kun je een OV-kaart krijgen voor een begeleider.
  • Ziekenvervoer - kun je onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen vanuit de zorgverzekering.
  • Mantelzorgcompliment - om jezelf of een andere mantelzorger iets extra's te geven. Dit wordt door de gemeente waarin je woont georganiseerd. Vaak moet je zelf bij de gemeente aangeven dat je hier aanspraak op wilt maken.
  • Europese Gehandicaptenparkeerkaart -  Hiermee mag je parkeren op alle parkeerplaatsen in Europa speciaal voor gehandicapten. Deze kaart staat niet op het nummerbord van je auto maar op naam van je kind. Je kunt er dus ook gebruik van maken wanneer je een andere auto gebruikt.

Per Nederlandse gemeente zijn er nog andere regels. Deze kun je vinden op de website van de gemeente. Je hoeft niet per se in een gemeente te wonen om gebruik te kunnen maken van hun aanvullende regels.

Passend Onderwijs

Met het Passend Onderwijs wil men dat er zoveel mogelijk kinderen naar het regulier onderwijs gaan. De school waar je je kind aanmeldt heeft een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat je kind een passende plek krijgt op hun school, op een school in hun samenwerkingsverband of op een speciale school.

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs kun je meer informatie vinden. En hoewel gericht op autisme, is veel informatie op Autipassend onderwijs ook van toepassing op ‘gewoon’ passend onderwijs. Het is een ouderinitiatief en dus sterk aansluitend bij de weerbarstige praktijk.

Wanneer je er samen met de school niet uitkomt dan kun je contact opnemen met de landelijke Onderwijsconsulenten. Zij kunnen jou en de school adviseren en ondersteunen bij onderwijskwesties rond een kind met een beperking of ziekte.

Mantelzorg

Naast ouder van je kind ben je ook mantelzorger, ook al spreekt die term de meeste ouders niet aan. Een mantelzorger zorgt langdurig voor een ziek/gehandicapt familielid, kennis of buur. Bij onder andere Mantelzorgcentrum en MantelzorgNL kan je meer informatie vinden over mantelzorg.

Mantelzorgen kan zwaar zijn. Via de gemeente kun je regelen dat iemand de zorg af en toe van je overneemt. Zo heb je ook wat tijd voor jezelf. Misschien heb je wel behoefte aan een of meerdere nachten voor jezelf? Er zijn ook logeermogelijkheden voor je kind.

Wanneer je mantelzorger bent, kun je een mantelzorgcompliment krijgen of geven aan een andere mantelzorger.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat je een keer een klacht hebt over een zorgverlener of instantie. Het beste kun je de betrokken persoon (of personen) hier zelf op aanspreken. Mocht je dat niet durven of kunnen dan hebben de meeste instanties een klachtenprocedure. Vaak kun je een formulier invullen waarin je je klacht uitlegt. Wanneer je dit aangeeft, kan iemand contact met je opnemen over je klacht om hem samen te bespreken en op te lossen.

Bij de Patientenfederatie kun je meer informatie vinden over klachten in de zorg. Ook geven ze tips om het gesprek aan te gaan over je klacht. Een organisatie zoals Ieder(in) kan ook hulp en advies bieden bij een klacht, net als het Centrum voor consultatie en expertise. Die kun je ook inschakelen als je kind niet de zorg krijgt die nodig is, of wanneer je vastloopt met zorginstanties

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is een instantie uit de regio waar je woont vanuit waar de WLZ wordt geregeld. Via je zorgverzekeraar kun je erachter komen bij welk zorgkantoor jij moet zijn.

Patiëntenrechten- en plichten

Als patiënt heb je bepaalde rechten en plichten. Zoals het goed geïnformeerd worden door de arts maar ook zelf andersom de arts goed informeren over jouw situatie en die van je kind. Je kunt meer over deze rechten en plichten lezen op Kind&Ziekenhuis of op de website van Patientenfederatie NPCF.

Hier kun je specifiek meer lezen over kinderrechten.

Respijtzorg

Wanneer je mantelzorg geeft aan je kind, dan kom je misschien in aanmerking voor respijtzorg. Dat betekent dat iemand de zorg even van je overneemt. Bijvoorbeeld wanneer je op vakantie gaat of als de belasting gewoon even te zwaar voor je is. Respijtzorg is dus echt bedoeld om je als mantelzorger te ontlasten zodat je het vol kunt houden.

Lees hier meer over respijtzorg, vergoedingen en het aanvragen ervan. 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.