Wat is euthanasie?

Euthanasie betekent dat een arts het leven van een patiënt beëindigt op diens uitdrukkelijke verzoek, omdat dit de laatst overgebleven manier is om een einde te maken aan zijn ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit doet de arts door het verstrekken of toedienen van dodelijke medicijnen. Het verzoek tot euthanasie kan een patiënt mondeling doen of hij kan dit vastleggen in een schriftelijke wilsverklaring.

In Nederland hebben we een aparte wet die euthanasie regelt: de wet ‘Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. In deze wet staan de zorgvuldigheidseisen omschreven waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste eis is dat de patiënt zélf zijn arts om euthanasie moet vragen. Dit doet hij weloverwogen en uit vrije wil.

In de wet staat ook dat euthanasie mag vanaf de leeftijd van 12 jaar, mits de betreffende jongere in staat is ‘tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’. Concreet wil dit zeggen dat hij de gegeven informatie over zijn situatie en vooruitzichten begrijpt en dat hij op basis van deze informatie gekomen is tot een weloverwogen en vrijwillig verzoek, dus zonder dat hij door wie of wat dan ook onder druk is gezet. De praktijk wijst uit dat jongeren uiterst zelden een verzoek tot euthanasie doen.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat euthanasie verboden is in situaties waarin iemand niet zélf in staat is om een vrijwillig en weloverwogen verzoek hiertoe te doen aan zijn arts. Dat geldt voor de overgrote meerderheid van de kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

1 reactie

Smith Geplaatst op 9 aug. 2021 02:00:26
3

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

Moeten artsen alle behandelingen blijven inzetten die technisch gezien mogelijk zijn?

Ondersteuning & Advies

Wat als je wilt dat de artsen echt alles proberen om je kind in leven te houden?

Ondersteuning & Advies

Wat houdt terminale zorg in?

Ondersteuning & Advies

‘Beslissingen rond het levenseinde’: om welke beslissingen gaat het dan precies?

Ondersteuning & Advies

Welke beslissingen rond het levenseinde mag een arts nemen?

Ondersteuning & Advies

Mag een arts het leven van een kind beëindigen zonder dat het kind hier zelf om heeft verzocht?

Ondersteuning & Advies

Is er ook een regeling voor kinderen die ouder zijn dan een jaar?