Vragen Zorgtestament

1. Wie ben ik?

Informatie over uw kind incl. persoonlijke gegevens.

Vraag: Belangrijke momenten in het levensverhaal van uw kind?
Welke gebeurtenissen hebben – denkt u – grote invloed gehad op uw kind? Juist gebeurtenissen die in de jonge jaren van uw kind hebben plaatsgevonden - die u misschien zelf niet meer scherp voor ogen heeft - kunnen later een rol gaan spelen. En misschien inzicht geven in bepaalde reacties en gedragingen van uw kind. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Hoe ziet u dat het goed met jouw kind gaat? 
Vooral als uw kind het niet zelf kan vertellen, hoe laat hij dan zien dat het goed met hem gaat?  Hoe gedraagt uw  kind zich dan ? Wat zijn signalen die voor anderen belangrijk zijn om te weten? Vaak hebt u vaste rituelen ontwikkeld in de omgang met uw kind. Rituelen geven structuur en houvast, aan uw kind, maar ook aan u. Welke rituelen hebt u samen met uw kind. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

2. Wonen

Wat is belangrijk bij wonen: type woning, locatie, inrichting?

Vraag: Wat zijn belangrijke overwegingen als het gaat om de locatie van de woning? 
Is het belangrijk voor u dat uw kind dichtbij u in de buurt woont? In een voor hem herkenbare en vertrouwde omgeving? Of zijn voor hem herkenbare personen in de directe omgeving belangrijker? Hoe belangrijk is de omgeving waar uw kind woont. Midden in de wijk? Of is voor uw kind belangrijk dat de omgeving rustig is (of juist niet)? 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Is het noodzakelijk dat er een gemeenschappelijke ruimte is in de woning van je kind? 
Heeft uw kind behoefte aan anderen om zich heen? Of vindt hij het prettiger eigen dingen te kunnen doen, gasten te ontvangen op een eigen kamer? Dit heeft invloed op de vraag of er een (grote) gemeenschappelijke ruimte moet zijn. Daarnaast speelt dan de vraag hoe die ingericht zou moeten zijn, gezien de wensen van jouw kind. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

3. Zorg

Vraag: Vanuit welke zorgvisie werkt de instelling die uw kind ondersteunt? 
Hoe formuleert de instelling de wijze waarop ze zorg en ondersteuning biedt? Wat zijn de uitgangspunten: b.v. geloofsovertuiging, humanistische uitgangspunten, etc.  Wat merkt u in de dagelijkse praktijk daarvan. Hoe belangrijk zijn deze uitgangspunten voor u?

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Wat zijn speciale aandachtpunten als het gaat om de persoonlijke verzorging van uw kind? 
Hoe zelfredzaam is u kind? Dit zoveel mogelijk per onderdeel aangeven. Daarbij kan het zorgplan of handelingsplan van de instelling – als uw kind niet meer thuis woont – een prima vindplaats zijn. Wat zijn voor u belangrijke aandachtspunten: b.v. tanden poetsen en bezoek aan mondhygiënist? En hoe vaak naar de tandarts?

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

4. Medische zorg

Wat speelt er m.b.t de lichamelijke gezondheid van uw kind

Vraag:  Is er een medische paragraaf in het zorgplan van uw kind? 
Als uw kind in een instelling woont, dan is er een zorgplan. Staat daarin wat uw kind in het verleden op medisch gebied heeft meegemaakt? Zijn er medicijnen die een negatief effect hebben gehad? Zijn er medische rapporten waarnaar verwezen kan worden? Waar en hoe zijn die opgeslagen?  

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Wat zijn afspraken over medicijngebruik? 
Hoe staat medicatie omschreven?  Hoe ziet het protocol voor medicijngebruik in de woning (instelling) van uw kind er uit?  Hoe wordt er toezicht gehouden op naleving van belangrijke voorschriften over medicatie? Wie is daarvoor verantwoordelijk, hoe is dit geregeld? 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

5. Ethiek

Welke waarden en normen zijn voor u belangrijk?

Vraag:  Welke levensbeschouwing heeft u?
Hoe belangrijk is dit voor u. Welke rol heeft uw levensbeschouwing bij de opvoeding van uw kind gespeeld? Zijn er bepaalde rituelen verbonden aan uw godsdienst of levensbeschouwing en welke rol spelen die in het leven van uw kind? Is bijvoorbeeld wekelijks naar de kerk gaan gebruikelijk?  In hoeverre heeft  uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing een rol gespeeld in uw omgang met uw kind?  

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Welke rol speelt seksualiteit in het leven van uw kind? 
Dit onderwerp is vaak een ondergeschoven thema: Voor ouders, maar ook voor begeleiders. Echter seksualiteit speelt in ieders leven een rol. Het is goed samen na te gaan in hoeverre dit invloed heeft op het leven van uw kind. Erkennen van behoefte aan sex als een basale levensbehoefte is een eerste stap om het gesprek daarover te beginnen. Dat is (soms) niet makkelijk, maar wel belangrijk en goed om oog voor te hebben. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

6. Toekomstplanning

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van uw kind?

Vraag:   Wat zijn uw dromen voor de toekomst van uw kind? 
Dromen zijn vrij en kunnen richtinggevend werken naar de toekomst. Ook al weet u dat er altijd  veranderingen kunnen zijn in de zorg en ondersteuning, toch is het goed hierover na te denken. Probeer hier niet te veel in bestaande kaders te denken, maar vrij in te vullen wat u zou wensen als er geen belemmeringen zijn, anders dan de beperking van uw kind zelf. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Hoe zie u de betrokkenheid van uw kind bij uw afscheid? 
Daarbij kunt u zich doorstellen dat het verschil uitmaakt of er bijvoorbeeld door ziekte, meer tijd is om afscheid te nemen. In alle gevallen is het goed om na te denken over de manier waarop u uw  kind ruimte biedt om te wennen aan verder leven zonder u. Op welke manier is het mogelijk om binnen de beperkingen van uw kind daar zo goed mogelijk rekening mee te houden?  Ook kunt u  denken aan de vraag of uw kind een rol speelt bij de afscheidsceremonie. Is het belangrijk dat er ruimte is (begeleiding geregeld is) voor rouwverwerking bij uw kind? 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

7. Hobby en vrije tijd

Waar geniet uw kind van?

Vraag: Is er een activiteitenschema waarin afspraken over tijdstippen, materiaal etc. van hobby’s duidelijk zijn vermeld?
Het kan gebeuren dat door omstandigheden een activiteit vergeten wordt, b.v. vervoer is niet (tijdig) geregeld, een vakantie niet doorgegeven, etc. Als u werkt met een activiteitenschema (op de eigen kamer, in de groep) is de kans dat dat gebeurt kleiner. Overleg met begeleiders of alles is meegenomen en of duidelijk is wie wat moet regelen. In het complete zorgveld vindt u praktische schema’s die u – eventueel samen met anderen - kunt invullen)

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: zijn er lidmaatschappen die moeten worden verlengd? Wie ziet daarop toe? 
Bij lidmaatschap van een club of b.v. een seizoenskaart, is verlenging en tijdige betaling van lidmaatschapsgeld of contributie belangrijk. Bij het in kaart brengen hiervan is het goed ervoor te zorgen dat de bewindvoerder hierover wordt geïnformeerd. Denk ook aan contributie aan bijvoorbeeld ouderverenigingen. Daaraan zijn soms uitstapjes, zwemmen, vakantiekampen verbonden die vaak niet op naam van uw kind staan. 

 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

8. Wettelijke vertegenwoordiging

Wat is het belang van juridische bescherming? De meeste mensen met een (verstandelijke)  beperking kunnen niet, of niet in alle gevallen, zelfstandig handelen, overzien de consequenties van hun handelen en beslissingen en kunnen daar dus ook geen verantwoordelijkheid voor dragen. Om te zorgen dat hun zaken op orde blijven kan er een beschermingsmaatregel getroffen worden zoals curatorschap, bewindvoering of mentorschap.  

Vraag: welke vorm van wettelijke vertegenwoordiging/juridische bescherming heeft uw voorkeur? 
De mentor is verantwoordelijk voor meedenken over de besluiten over zorg en ondersteuning.  Dat gebeurt in beginsel  in samenwerking met de bewindvoerder die over de financiële middelen gaat. De curator is de meest vergaande maatregel. Deze treedt in de plaats van uw kind en neemt alle besluiten neemt voor uw kind.  Deze vorm leidt tot de meest vergaande juridische beperking van eigen beschikkingsbevoegdheid. In alle gevallen wordt verantwoording afgelegd aan de rechter over het beheer van de financiële middelen. Daarnaast wordt met regelmaat gevraagd of de maatregel nog steeds nodig is.  Het is verstandig om over de verschillende vormen en consequenties van de keuze voor het een of het ander goed tegen elkaar af te wegen. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: wie gaat u vragen om als wettelijk vertegenwoordiger op te treden? 
U bent aan het nadenken over mogelijkheden om anderen onderdelen van uw taak over te laten nemen of te zorgen dat zij die overnemen als u er niet meer bent. Wie zou u willen vragen om mentor (1), bewindvoerder (2) of curator (3)  te willen worden? 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

9. Werk/dagbesteding

Hoe vult uw kind door de week zijn of haar dag?
 

Vraag: Hoeveel dagdelen heeft uw kind werk/dagbesteding nodig? 
Denk hierbij aan de belastbaarheid van uw kind, de tijd die hij bijvoorbeeld ’s ochtends nodig heeft om in het ritme te komen. Maar ook die structuur die werk/dagbesteding biedt, is van belang. Deze regelmaat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kind minder behoefte heeft aan vakantie. Is daarvoor ruimte, hoe kunt u dat bespreekbaar  maken?

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Is de groepsgrootte bij het werk/de dagbesteding belangrijk voor uw kind? 
Waaraan heeft uw kind behoefte? Een kleine groep met veel persoonlijke aandacht? Vaste, duidelijk te overziene werkzaamheden? Regelmaat? Of graag veel buiten?  Ook hier geldt: hoe concreter hoe beter! 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

10. Erven en schenken

Hoe staat het met schenken of nalaten?

Vraag:  Heeft u een testament gemaakt?  
het maken van een testament is belangrijk als u zaken op maat voor u zelf en voor uw nabestaanden wilt regelen. Daarbij is het goed een notaris (en mogelijk als het gaat om meer vermogen, als er b.v. een huis in de erfenis valt, ook bij een fiscaal jurist) te raadplegen. Daarbij is belangrijk dat deze kennis van zaken heeft waar het gaat om een nalatenschap waarbij iemand met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte is betrokken. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Als u meer kinderen hebt: regelt u voor al uw kinderen hetzelfde? 
Denk aan een specifieke regeling over het deel waarover u (buiten het wettelijk geregelde kindsdeel) kunt beschikken. Denk er ook aan dat het in de toekomst wellicht goed is wat extra middelen apart te reserveren voor extra kosten voor een kwetsbaarder kind. Wilt u vastleggen dat eventuele andere kinderen hierin een rol spelen? Of juist niet? Bespreekt u dit met hen? 

In alle situaties is het goed hierover een deskundige notaris te raadplegen. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

11. Inkomsten en uitgaven

Wat komt er maandelijks binnen en wat gaat er uit?

Vraag: Wie beheert de inkomsten van uw kind?
Doet u dat als ouder zelf, bent u de  bewindvoerder? Of is er iemand anders aangewezen als bewindvoerder? Wie zou het van u over kunnen en willen nemen? Heeft uw kind inkomen uit arbeid of is er een uitkering? Moet er een bijdrage voor huur worden betaald?  Moet uw kind ook sparen voor grotere uitgaven of is er nog een spaarrekening?

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: Welke verzekeringen zijn er afgesloten voor uw kind? 
Denk daarbij aan ziektekosten, Wettelijke aansprakelijkheid (WA) maar bijvoorbeeld ook een begrafenisverzekering. Waar bewaart u de polissen? Wie zijn de eventuele tussenpersonen? 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

12. Sociale netwerken

Die van uw kind, die van u zelf? Dit is een belangrijk onderwerp. Er is een aparte module voor ontwikkeld getiteld  “bouwen aan een netwerk”. 


Vraag: wie zijn in het leven van uw kind belangrijk?
Het is goed hier zo ruim mogelijk te denken, dus niet alleen aan familie maar ook andere mensen die voor uw kind belangrijk zijn. Een voormalig persoonlijk begeleider, of een verzorgende op een vorige groep kan met uw kind echt een band hebben gehad. 

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vraag: wat verwacht u van mensen in het netwerk rondom uw kind?
Als ouder tel je niet de uren die je bezig bent voor je kind. Dezelfde toewijding van anderen verwachten is niet realistisch. U kunt het bij meerdere mensen beleggen en één iemand vragen de regie te houden. Het is goed na te gaan wat u verwacht. Vergeet ook niet dat mensen in hun rol mogen groeien!

uw antwoord:

Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Niet van toepassing
Dit onderwerp vind ik:
Erg veel Veel Neutraal Weinig Niets
Over dit onderwerp heb ik informatie verzameld:

Vul meer vragen in om de grafiek te tonen.

Download hier het Zorgtestament

Een ZorgTestament is een dynamisch document. Het is nooit klaar. Het invullen van een ZorgTestament kan veel van u vragen. U kunt ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. Voor meer informatie zie www.netwerkrondom.nl