Privacy

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar gebruikers, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Marije Jager, directeur Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Churchilllaan 11, 4e etage. 3527GV  Utrecht

info@schouders.nl

KvK nummer: 67434185

 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via marije.jager@schouders.nl of 06-14434716

 

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw gebruikersprofiel, en optimaal potentieel hiervan, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) geslacht

c) geboortedatum

d) e-mailadres

e) gegevens kinderen

     - geslacht

     - geboortedatum

     - beperking/aandoening, sinds …

 

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het creëren van een persoonlijk gebruikersprofiel op het platform van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders waarmee je de afgeschermde gebieden van het platform kunt bezoeken en toegang hebt tot extra functionaliteiten. Gevoelige informatie is afgeschermd en alleen toegankelijk voor geverifieerde gebruikers. Door in het profiel situatie gebonden informatie te verwerken, kan er gerichter naar informatie worden gezocht – en kan er gerichter informatie worden aangeboden - en kan men makkelijker in contact komen met ouders in vergelijkbare situaties en/of met vergelijkbare vragen.

Extra functionaliteiten zijn:

  • Notitieblokken aanmaken en beheren;
  • Leeslijsten samenstellen met informatie van het platform die je nog eens terug wilt lezen;
  • Berichten lezen en vanuit een openbare of anonieme status plaatsen. Berichten die anoniem worden geplaatst, worden door deze werkwijze wel met zekerheid door een geverifieerde gebruiker geplaatst en dit verhoogt de betrouwbaarheidsfactor van het platform en voorkomt vervuiling;
  •  Voortgang in e-learningmodules opslaan.

Aan de hand van achtergrondinformatie kan Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, met expliciete toestemming van de gebruiker, gerichter (markt)onderzoek doen om het behoeftenaanbod en de behoeftenvraag binnen het werkveld beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het versturen van een nieuwsbrief per e-mail met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. Indien de gebruiker in het gebruikersprofiel aangeeft deze nieuwsbrief niet te willen ontvangen wordt het mailadres hier niet voor gebruikt. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart je gebruikersgegevens totdat je zelf besluit je gebruikersprofiel op te heffen. Het opheffen van het gebruikersprofiel is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen aan info@schouders.nl.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via info@schouders.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met info@schouders.nl, de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (marije.jager@schouders.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@schouders.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.