Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Van 0 tot 4 jaar

In de eerste jaren zijn er diverse plekken waar je kind begint met leren en ontwikkelen.

Afhankelijk van de mogelijkheden van je kind kun je kiezen voor:

  • het kinderdagverblijf

  • het verpleegkundig kinderdagverblijf

  • het medisch kinderdagverblijf.

Vanaf 2 jaar kun je ook kiezen voor:

  • de peuteropvang

  • een therapeutische peutergroep.

Regulier kinderdagverblijf

Ook als er aanpassingen nodig zijn is het soms voor een kind mogelijk toch naar een regulier kinderdagverblijf te gaan. Zo kan er ambulante zorg aangevraagd worden vanuit de gemeente. Er komt dan iemand vanuit een zorgaanbieder op het kinderdagverblijf om je kind en de leidsters te ondersteunen.

Sommige gemeentes hebben de mogelijkheid om een extra leidster voor op de groep te betalen voor een paar uur per dag. Op die manier is er extra aandacht voor jouw kind mogelijk. Je kunt hierover informatie aanvragen bij jouw eigen gemeente.

Maakt jouw kind gebruik van hulpmiddelen en krijgt het therapie? De therapeuten kunnen ook op het kinderdagverblijf komen om de leidsters uit te leggen hoe ze kunnen omgaan met jouw kind en de hulpmiddelen.

Verpleegkundig kinderdagverblijf

Een verpleegkundig kinderdagverblijf biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 5 jaar, welke voornamelijk een lichamelijke zorgvraag hebben waarbij verpleegkundig inzicht en verpleegkundige handelingen nodig zijn. Het gaat om Intensieve Kindzorg welke valt onder de zorgverzekeringswet. Veel verpleegkundig kinderdagverblijven bieden ook Dagopvang Plus aan. Er is dan geen sprake van Intensieve Kindzorg maar een wat kleinere zorgvraag, waarvoor wel verpleegkundige handelingen nodig zijn.

Op 'Zorg in uw buurt' vind je een overzicht van verpleegkundige kinderdagverblijven.

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf biedt dagopvang en is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen. Het medisch kinderdagverblijf stelt een behandelplan op. Hierin staat welke hulp je kind krijgt.

Aan een medisch kinderdagverblijf zijn vaak diverse professionals verbonden die je kind behandelen. Ook is er vaak aandacht en begeleiding voor jou als ouder.

Op 'Zorg in uw buurt' vind je een overzicht van kinder- en orthopedagogische dagcentra.

Peuteropvang

Als je kind 2 jaar wordt dan mag het naar de peuteropvang. De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen leren om samen te spelen, te delen en om te gaan met andere leeftijdsgenoten. De gemeente stimuleert om ten minste 2 dagdelen naar de peuteropvang te gaan. Heeft je kind extra aandacht nodig dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een VVE-verklaring (voor- en vroegschoolse educatie). Hiermee kan je kind 4 dagdelen naar de peuteropvang.

Op de peuteropvang ligt de nadruk op het spelen met andere kinderen. Ook de ontwikkeling van de taal en motoriek van het kind is belangrijk. Door middel van kinderliedjes zingen, creatieve activiteiten en handvaardigheid wordt er op een speelse manier gestimuleerd om een goede opstap te geven voor de basisschool.

De peuterleidsters observeren je kind en kunnen bij opvallende zaken, na overleg met jou, de hulp inschakelen van diverse professionals die aan de peuteropvang verbonden zijn, zoals een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. De peuteropvang stelt een pedagogisch beleidsplan op, deze kun je vaak terugvinden op de site van de peuteropvang.

Therapeutische peutergroep

Een therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar. De peutergroep biedt een veilig en uitdagend klimaat waarbinnen de ontwikkeling van je kind wordt gestimuleerd en fysiotherapie, ergotherapie en logopedie kunnen worden gegeven. Dit gebeurt zowel individueel als groepsgewijs.

De behandeling in de therapeutische peutergroep is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van je kind. Dit wordt bereikt door een combinatie van verschillende therapieën, pedagogische begeleiding en samen spelen. Kinderen leren veel van imitatie en dus van elkaar. Er is veel aandacht voor de motorische en sociale vaardigheden, het gedrag, de leervaardigheden, de zelfredzaamheid en de spraaktaalontwikkeling.