Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

  1. Het deelnemen en/of gebruik maken van het platform schouders.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer/gebruiker. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website schouders.nl.

  2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het platform schouders.nl, is het mogelijk dat de informatie die op schouders.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij waarderen het wanneer onvolkomenheden aan ons worden gemeld via info@schouders.nl.

  3. De content op het platform is voor een deel afkomstig van de gebruikers van Schouders.nl. Schouders.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Schouders.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. Schouders.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

  4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Schouders.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de stichting, de redactie, de webmaster of de internetprovider.

  5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Schouders.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Schouders.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Schouders.nl verkregen is.

Copyright

Schouders.nl behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een gebruiker van Schouders.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Schouders.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.

Intellectuele eigendomsrechten Schouders.nl

  1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Schouders.nl en het logo van Schouders.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.

  2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van het platform Schouders.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Schouders.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouders.nl is het onder meer niet toegestaan de website Schouders.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen met Schouders.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.