Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Van 4 tot 12 jaar

Bij voorkeur gaan alle kinderen naar een reguliere basisschool. In principe kun je kiezen voor iedere school. De school heeft de verplichting om ondersteuning op maat aan te bieden, ook wel passend onderwijs genoemd. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten.

Lukt het de school niet om jouw kind het juiste te bieden dan zijn ze verplicht (zorgplicht) om jou en je kind te begeleiden naar een plek die wel past. Ook al heeft een school een verplichting tot het regelen van ondersteuning op maat, kan het handig zijn om te weten waar een school ervaring mee heeft en of er al bepaalde voorzieningen in de school aanwezig zijn. Dit kun je teruglezen in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Deze staat vermeld op de website van de school.
Voor kinderen die zich op een reguliere school niet optimaal ontwikkelen is er het speciaal basisonderwijs (SBO). Op het SBO zijn de klassen kleiner en krijgen de kinderen meer ondersteuning. De kerndoelen (het niveau van kennis en ontwikkeling) dat de kinderen op een SBO halen is vergelijkbaar met een reguliere basisschool. Daarom valt het SBO onder regulier onderwijs.

Speciaal onderwijs

Naast reguliere scholen zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs. In het basisonderwijs heet dit een SO-school en in het voorgezet onderwijs een VSO-school. Deze scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen

  • Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen

  • Cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte

  • Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte

Op de website van de Rijksoverheid je meer over deze clusters. Ouders en Onderwijs schrijft er ook heel duidelijk over.

Wanneer je je kind op het speciaal onderwijs wilt hebben of wanneer het door omstandigheden moet, dan meld je je kind aan bij de betreffende school. De school onderzoekt vervolgens of je kind geschikt is voor de school. Ze vragen bijvoorbeeld informatie zoals een niveau-bepaling op. Bijvoorrbeeld bij het revalidatieteam waar je kind mogelijk in behandeling is. Vervolgens vraagt de school bij hun samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Als die er is, dan kan je kind naar het speciaal onderwijs.

De maatschappelijk werker van het zorgteam van je kind kan je eventueel helpen met het regelen van de toelating.

Het vervoer van en naar school wordt door de gemeente geregeld als je kind op speciaal onderwijs zit.

Gastplaatsing
Naast een volledige plaatsing op het speciaal onderwijs is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Wanneer je dit wilt, dan meld je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan een maatschappelijk werker je ondersteunen.

Handig om te bekijken is deze informatie over Passend Onderwijs.

Hou er rekening mee dat het vinden van een passende school en krijgen van een toelaatbaarheidsverklaring redelijk wat tijd kost. Bijvoorbeeld omdat je:

  • De school wilt bekijken en een gesprek wilt met de directie

  • Voor de toelaatbaarheidsverklaring allerlei zaken dient aan te leveren waar je wellicht andere partijen (arts, instellingen etc.) voor nodig hebt

  • De beoordeling van de aanvraag tot 6 weken kan duren.

Begin dus op tijd!

Dagbesteding

Wanneer jouw kind niet in staat is om naar het regulier dan wel speciaal onderwijs te gaan, zijn er nog steeds mogelijkheden voor dagbesteding. Kinderen die zeer intensieve ondersteuning, begeleiding en verzorging nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een kinderdagcentrum in een zorginstelling. Kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking kunnen hier in kleine groepen leren en spelen. De groepsleiding op een dagcentrum werkt samen met een uitgebreid therapeuten team. Zij zetten zich in om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Voor deze vorm van dagbesteding heb je een verwijzing nodig. Die kun je krijgen via de (kinder)arts of therapeut van jouw kind.

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang voor kinderen tot zeven jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen die naar een MKD gaan hebben een meestal een normale intelligentie, maar zijn om verschillende redenen achter geraakt in hun ontwikkeling. Op het MKD zorgt een team van deskundigen voor onderzoek en behandeling, om je kind te ondersteunen.

Thuis aan de slag

Maakt je kind gebruik van een tablet of PC? Dan zijn er ook diverse sites en apps om zelf thuis te leren. Bijvoorbeeld via Squla, waarmee je kind verschillende school-vakken kan oefenen, en je als ouder kunt meekijken met de voortgang of kunt meespelen.