Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

(Kinder)Psycholoog

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. De psycholoog richt de aandacht op het cognitieve en sociaal emotionele functioneren van je kind. Met behulp van onder andere observatie en testen probeert hij of zij te beoordelen welke aandacht er nodig is voor de pedagogische aspecten en voor de ontwikkelingsstimulatie van je kind. Ook kan door middel van testen worden bekeken hoe het staat met functies als de concentratie, het geheugen en het ruimtelijk inzicht. Bij problemen op deze gebieden wordt bekeken op welke manier hiervoor therapie kan worden gegeven en hoe je kunt worden begeleid om met de problemen van je kind om te gaan. Ook wordt bekeken hoe je kind en zijn omgeving omgaan met de handicap. Daartoe heeft de psycholoog begeleidende en ondersteunende contacten met je kind en met jou als ouders/verzorgers, wat betreft je opvoedingstaak.

De kinderpsycholoog heeft zich bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen. Met ‘systeem’ worden de ouders en eventuele broertjes/zusjes bedoeld, maar ook andere mensen die in nauw contact staan met het kind of de jongere. Het fysieke, het sociale, het emotioneel-relationele en het cognitieve domein staan niet los van elkaar. Zo kunnen leerproblemen het gevolg zijn van spanningen in het gezin en hebben fysieke problemen (zoals slechthorendheid) dikwijls sociale en emotionele gevolgen. Daarom houdt de kinder- en jeugdpsycholoog bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan voor het ene domein rekening met eventuele problemen in een ander domein.

Een kinderpsycholoog heeft praktisch nooit met het kind alleen te maken. Bijna altijd zijn het anderen (ouders, leerkrachten) die een zorgpunt signaleren. Deze personen spelen in het leven van het kind bovendien een invloedrijke rol. Een kinder- en jeugdpsycholoog moet daarom ook oog hebben voor degenen om het kind heen, en de rol die zij spelen in de ontwikkeling van het kind.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een (kinderhulpmiddelen)psycholoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen. De kosten voor een psycholoog vallen onder de basisverzekering van je zorgverzekering.